A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség(DDRIÜ) részt vesz az eBussed nevű Interreg Europe projektben.  Az eBussed projekt segítséget nyújt a belső égésű motorral működő tömegközlekedésről az elektromos buszparkkal működő tömegközlekedésre való átálláshoz. Az eBussed az e-buszok fejlesztésének elindításával és támogatásával kapcsolatos számos területre terjed ki. Az eBussed az e-buszok fejlesztésének különböző szakaszaiban lévő partnerrégiók közötti tapasztalatcserére összpontosít, és ezáltal e rendkívül gyorsan fejlődő területtel küzdő régiókat szolgálja.

Az eBussed projekt hozzájárul az Interreg Europe 3.1. „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságpolitikák javítása” című konkrét célkitűzéséhez azáltal, hogy a régiókat arra ösztönzi, hogy fejlesszenek ki és hajtsanak végre jobb szakpolitikákat az elektromos buszok bevezetésére. A projekt elősegíti továbbá a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia-termelés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, villamosított tömegközlekedés integrációját.

A fentiekkel összhangban a DDRIÜ célja, hogy elősegítse a kapcsolódó nemzeti szakpolitikák kidolgozását.

A projekt célkitűzései és a meghatározott keretek mentén eddig elvégzett tevékenységek alapozták meg az akcióterv intézkedéseit. A kapcsolódó tevékenységek közé tartozott az e-buszok bevezetésére való felkészültség mutatóinak meghatározása, az ösztönzők és akadályok számbavétele, a technológiai elvárások, a regionális jó gyakorlatok elemzése és a felhasználói attitűdök elemzése.

Az akcióterv elkészítésének végső szakaszában a szakpolitikai kapcsolódási pontokat és a projektben azonosított jó gyakorlatokat dolgoztuk ki. Ezek alapján meghatároztuk az akciók szakmai tartalmát is.

 

Háttérfeltételek és a indokoltság

Az akcióterv szorosan kapcsolódik a kapcsolódó szakpolitikákhoz, többek között a Nemzeti Elektromobilitási Stratégiához (Jedlik Ányos Terv 2.0) és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Stratégiához. Míg a szakpolitikai hatás cél ezsköze az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Operatív Program Plusz) 2021-2027.

Az IKOP a 2021-2027-es programozási időszakban a Közlekedésfejlesztési Integrált Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) programmal folytatódik.

Az operatív program kapcsolódik az EU „Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa” (PO2) és a „Jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális IKT-összeköttetések” (PO3) politikai célkitűzéséhez.

Az operatív program három prioritási tengelyből áll, amelyek tovább bonthatók konkrét célkitűzésekre és beavatkozási területekre.

1.Prioritási tengely: a tiszta városi-elővárosi közlekedés megerősítése

1.1.Intézkedés:      A biológiai sokféleség erősítése a városi környezetben       ,           zöld infrastruktúra és a környezetszennyezés csökkentése.

2.Prioritási tengely: a TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése

2.1.intézkedés: Rugalmas, intelligens, biztonságos és intermodális TEN-T kialakítása az éghajlatváltozás hatásainak kezelése érdekében.

3.Prioritási tengely: fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás

3.1.intézkedés: fenntartható, az éghajlatváltozással szemben ellenálló, intelligens, biztonságos és intermodális TEN-T

3.2.intézkedés: Fenntartható, az éghajlatváltozással szemben ellenálló, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás fejlesztése, beleértve a TEN-T-hez való jobb hozzáférést és a határokon átnyúló mobilitást.

 

A tervezett akció részletei

Akció 1: A városi és elővárosi buszközlekedés környezeti hatásainak csökkentése a digitalizációra való felkészüléssel és az új megoldások tesztelésével

A projekt során sikerült azonosítani, elemezni és adaptálni a városi és elővárosi buszközlekedés környezeti hatásainak csökkentésére irányuló sikeres együttműködéseket, különösen a tudás megosztása és az érintett tudományágak közötti ismeretek átadása érdekében. Ezek közül az első a City Traffic Turku Ltd. (Turku, Finnország) által a teljes személyzet számára szervezett E-busz képzés, amely az üzemeltetés, karbantartás és irányítás terén folyamatos képzést biztosít az üzemeltető személyzet számára egy közös képzési tematika alapján. Az akció végrehajtását a VHH (Hamburg) által megvalósított Változásmenedzsment és információs stratégia a járművezetők és technikusok számára megoldás is támogatja.  A jó gyakorlat nagy hangsúlyt fektet a járművezetők és a technikusok támogatására, digitalis készségeinek fejlesztésére. A gyorsan változó magyarországi technológiai környezetre való felkészülés és az alkalmazott képzési megoldás (videotartalom) egyértelműen támogatja a jó gyakorlat helyi alkalmazását. A harmadik integrált jó gyakorlat Az autóbuszvezetők vezetési készségeinek optimalizálása (Qdrive monitoring rendszer, Qbuzz, Hollandia) egy olyan online rendszer, amely az autóbuszvezetők számára feldolgozott információkat nyújt a vezetési adatokról, az energiahatékonyságról, segítve a vezetés és a forgalomirányítás optimalizálását. Jelen intézkedés szempontjából a közlekedésirányítás hatékonyabbá tételét célzó elemek relevánsak.

Az akció tartalma

Az akció célja a városi és elővárosi közlekedés környezeti hatásainak csökkentése a digitalizációra való felkészülés és a megoldások tesztelése révén. Ennek érdekében kísérleti akcióterületet határozunk meg a bevált gyakorlatokból átvett digitális megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatára és a digitális megoldások tesztelésére.

Az intézkedés keretében végzett tevékenységek:

  • A kísérleti akcióterület lehatárolása;
  • A jó gyakorlatok alkalmazhatóságának áttekintése;
  • Digitális megoldások tesztelése – az optimális felhasználói élmény biztosításához szükséges összes összetevő biztosítása. A tesztelés során egy online tesztplatformon keresztül értékeljük a digitális megoldások sebezhetőségét, funkcionalitását, használhatóságát, teljesítményét stb. A tesztelés egyéni és tömegtesztelést jelent, és magában foglalja a funkcionális tesztelést, az akadálymentesíthetőségi és használhatósági tesztelést, mindezt tematikus online felméréseken keresztül.

Ami a szakpolitikai hatást illeti, az akció fő célkitűzése az energiahatékonyság növelése, a kihasználtsági arányok maximalizálása és az utasok elégedettségének javítása a környezetvédelmi célkitűzések elérésének elősegítése érdekében, az akció keretében tesztelt digitális megoldásokat integráló új projektek megvalósítása révén.

Akció 2: Az elektromos töltőhálózat hatékonyságának növelése

Jelenleg számos töltési megoldás áll rendelkezésre, a legelterjedtebbek a hagyományos töltőkábelek CCS-csatlakozókkal, áramszedőkkel, fordított áramszedőkkel, indukciós töltéssel vagy közúti töltősínekkel.

A jelenlegi töltőhálózat-fejlesztési trendek elsősorban a központosított, helyszíni töltési megoldásokra összpontosítanak, amelyek korlátozzák a közlekedésirányítás lehetőségeit.

A projektben azonosított, kapcsolódó jó gyakorlatok közül hármat az akció keretében adaptáltunk. Az első a turkui töltési problémákkal foglalkozó ügyeleti szolgálat (Turku Energy Ltd. Finnország). A jó gyakorlat központi eleme az e-buszok töltési problémáinak kezelésére szolgáló ügyeleti szolgálat működtetése. Másodikként, az e-buszok előkondicionálás, működő megoldás a hamburgi VHH flottájában. Az e-buszok előkondicionálása hálózati áramot használ a belső tér és az akkumulátorcsomag fűtésére vagy hűtésére, miközben még a járműtelepen lévő töltőponthoz van csatlakoztatva. Végül a holland Tribus Innovative Mobility megoldása a hálózati infrastruktúra terhelésének optimalizálására átültethető a helyi fejlesztési környezetbe.

Az akció tartalma

Az akció célja, hogy növelje a tömegközlekedésben használt és a megvásárolni tervezett járműparkok töltési hatékonyságát, és ezáltal hatékonyabbá tegye a tömegközlekedést. Az akció könnyen adaptálható és kombinálható modellmegoldásokat dolgoz ki a flottafejlesztést tervező üzemeltetők számára.

Az akció keretében végzett tevékenységek:

  • Szakértői csoport felállítása az e-buszok töltési megoldásainak értékelésére (1 szakértői csoport legalább 3 ágazati érdekelt fél részvételével). A szakértői csoport rendszeres párbeszédet folytat, elemzi a meglévő megoldásokat és értékelést készít.
  • Modellmegoldások kidolgozása a nyilvános elektromos buszközlekedés töltőhálózataihoz (összefoglalva 1 műszaki tanulmányban). Az értékelés alapján az IKOP Plus prioritásaival összhangban modellmegoldások kidolgozására kerül sor, beleértve azok megvalósíthatóságának és kiépítési feltételeinek értékelését is.
  • Szakmai, tematikus online és személyes rendezvények szervezése (2 szakmai rendezvény). A rendezvények célja a minél szélesebb célcsoport elérése, a modellmegoldások bemutatása, megvitatása és tesztelése a megvalósítás előtt. A tesztelés ebben az esetben a visszajelzések összegyűjtését és értékelését jelenti. A tervezett két személyes találkozó jó lehetőséget biztosít erre. A tesztelés itt előre meghatározott kérdések megválaszolásán és az egyes tényezők értékelésén alapul.

Ami a szakpolitikai hatást illeti, az akció fő célkitűzése a hatékonyabb e-buszflotta- és közlekedésirányítási projektek végrehajtása, ami lehetővé teszi a beszerzők számára, hogy új projektek megvalósításával megfelelőbb megoldásokat dolgozzanak ki.

 

Az akcióterv megvalósítási időszaka 2022. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig tart.

Az eBussed projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg